Deelnamevoorwaarden 2019

Download de deelnamevoorwaarden:
Download PDF

 • 1. Opstellen uiterlijk 12.45 uur in de Verzetslaan bij van “Merksteijn Plastics” (aanrijroute volgt t.z.t.). De chauffeur dient bij de wagen te blijven i.v.m. eventueel noodzakelijke verplaatsingen.
 • 2. Ieder startnummer dient zich te melden bij de optochtleiding aanwezig op de kruising Boekelosestraat/Verzetslaan.
 • 3. De jury bekijkt/keurt de deelnemers tot 13.00 uur; de prijsuitreiking vindt tijdens de optocht plaats bij “Eetcafé de Buren”.
 • 4. De optocht start om 13.30 uur.
 • 5. De afstand tot uw voorganger dient tot het noodzakelijke te worden beperkt. Stoppen tijdens de optocht is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • 6. Alcoholmisbruik (zulks ter uitsluitende beoordeling van de Optochtcommissie) voor en tijdens de optocht wordt niet getolereerd en kan uitsluiting tot gevolg hebben. Bestuurders en begeleiders van voertuigen mogen geen alcoholhoudende drank gebruiken en/of hebben gebruikt.
 • 7. Bestuurders dienen een geldig rijbewijs te hebben.
 • 8.Het maken en voeren van reclame is in beperkte mate toegestaan.

  Wagens: Aan weerszijden van de wagen 1 bord met een oppervlakte van 50×100 cm;
  Loopgroepen: 1 bord van 50×100 cm.

 • 9. Het is niet toegestaan met ander materiaal en/of andere zaken dan van papier vervaardigde confetti te strooien, gooien, etc. De eventuele opruimingskosten van achtergebleven afval, zullen evenals andere eventuele schade, op de veroorzaker worden verhaald.
 • 10. Alle deelnemende wagens (inclusief klein trekkend voertuig) dienen minimaal 2 kleine blusmiddelen (minimaal 6 kg of 6 l blusstof) zichtbaar, eenvoudig benaderbaar en gebruiksklaar aanwezig te hebben. Let op de keuringsdatum van het blusmiddel.
 • 11. Voor de veiligheid van de overige weggebruikers/toeschouwers moet bij elk wiel van de meerijdende carnavalsvoertuigen een voertuigbegeleider lopen. De personen die met deze taak belast zijn, dienen duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.
 • 12. Het is voor de hierboven genoemde voertuigbegeleiders, of andere met toezicht op veiligheid belaste personen, niet toegestaan om tijdens de optocht alcoholhoudende drank te gebruiken of daarvoor hebben gebruikt;
 • 13. Alle deelnemers zijn verplicht de gehele route te volgen en na het einde van de optocht bij “Eetcafé de Buren” zo ver mogelijk door te rijden totdat de laatste deelnemer is gefinisht. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt er geen, dan wel een lager, prijzengeld of vergoeding uitgekeerd. Dit ter beoordeling van de Optochtcommissie.
 • 14. U mag uw wagen na afloop van de optocht niet langs de kant van de straat laten staan.
 • 15. Deelname geschiedt op eigen risico, “C.V. De Soaltkloet’ns Boekelo” sluit iedere aansprakelijkheid voor opgelopen schade (in de ruimste zin van het woord) of lichamelijk letsel uit. Iedere deelnemer vrijwaart (middels ondertekening van het inschrijfformulier) de Optochtcommissie, “C.V. De Soaltkloet’ns Boekelo” en haar individuele leden, uitdrukkelijk van iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventueel door de deelnemer of derden (zoals o.a. toeschouwers) geleden – of te lijden schade (in de ruimste zin van het woord); Let op! Schade welke ontstaat bij deelname aan een optocht valt in de regel niet onder de dekking van een reguliere verzekering. Sommige maatschappijen bieden echter de mogelijkheid het dekkingsgebied (voor een beperkte termijn) uit te breiden. Dit is tevens van toepassing voor het vervoeren van personen met de wagen. Informeert u hier uitdrukkelijk naar bij uw eigen verzekeringsmaatschappij en vraag om een schriftelijke bevestiging! De Optochtcommissie ontvangt graag een kopie voor de start van de optocht. Ook hier is nog een kanttekening op zijn plaats; voor zover aan ons bekend, is het niet mogelijk zich te verzekeren tegen eventuele aanspraken van personen die zich tijdens de optocht op de desbetreffende wagen bevinden.
 • 16. Voertuigen c.q. voertuigcombinaties welke deel uitmaken van de optocht mogen niet langer zijn dan 13 m, niet breder dan 3 m en de hoogte dient te kunnen worden teruggebracht tot 5 m. Tevens dienen deelnemende wagens/combinaties aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen.
 • 17. Bewegende delen moeten op een goed bereikbare plaats met een noodstop uitgezet kunnen worden.
 • 19. Wanneer er zich personen op de wagen bevinden dient er een deugdelijke railing te zijn (minimaal 110 cm).
 • 20. De Optochtcommissie en/of de Technische Commissie bepaalt of een wagen of groep al dan niet wordt toegelaten tot de optocht.
 • 21. Aanwijzingen van de Optochtcommissie, Politie, Brandweer en met met controle belast personeel van gemeente Enschede dienen strikt te worden opgevolgd.
 • 22. Opslag van brandstoffen (voorraad) op de praalwagens is niet toegestaan, tevens mogen er tijdens de (rijdende)optocht geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld.
 • 23. Hoewel carnaval zeker een moment is waarop wereldse zaken op een andere manier belicht kunnen worden, tolereert de Optochtcommissie van “CV De Soaltkloet’ns Boekelo” geen enkele uitbeelding en/of toespeling op terrorisme, racisme en/of geweld. De Optochtcommissie heeft het recht op deze grond de deelname te weigeren of een deelnemer uit de optocht te verwijderen.
 • 24. De deelnemers dienen aan beide zijden van hun voorstelling op een goed zichtbare plaats het startnummer te voeren.
 • 25. Indien het reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie van “C.V. De Soaltkloet’ns Boekelo.

Wijzigingen en/of aanvullingen worden uitdrukkelijk voorbehouden!